Vyhodnotenie územného kola súťaže detí vo výtvarnom prejave za šk. rok 2022/2023

Do územného kola súťaže detí vo výtvarnom prejave za šk. rok 2022/2023 sa zúčastnilo spolu  20 škôl a ďalšie 3 iné subjekty (DHZ, CVČ a pod.). Spolu bolo doručených 106 výtvarných prác a to: 30 prác v kategórii I. (materské školy), 47 v kategórii II. (1.-4. ročník ZŠ) a 29 prác v kategórii III. (5.-9. ročník ZŠ).

II. kategória – prvý stupeň ZŠ (1.-4. ročník)

III. kategória – druhý stupeň ZŠ (5.-9. ročník)

Prvé tri miesta z každej kategórie budú odoslané na sekretariát DPO SR do celonárodného kola.