Petícia za zachovanie financovania DPO SR

Otvorený list dobrovoľných hasičov, o b č a n o v Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

My, dobrovoľní hasiči Slovenskej republiky vyzývame národnú radu Slovenskej republiky, aby pri schvaľovaní zmien Zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky č.37/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov neschválila zmenu tohto zákona v §4 ods.3 a ponechala ho v znení tak ako je to uvedené v spodnej časti tohto listu.

Ministerstvo vnútra sa snaží oklieštiť poskytnutie dotácie na plnenie úloh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na plnenie úloh podľa § 3 ods.1

Toto je znenie § 3 uvedeného zákona :

(1) Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v oblasti

a) výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,

b) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,1a)

c) zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,

d) civilnej ochrany obyvateľstva,

e) dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,1a)

f) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,

g) organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,

h) zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,

i) cezhraničnej spolupráce,

Keď sa pozriete na ciele tak Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vo viacerých oblastiach nahrádza činnosť, ktorú by mal zabezpečovať štát a tak zvyšuje kvalitu prípravy obyvateľstva na mimoriadne situácie.

Táto činnosť sa však nedá robiť bez finančných prostriedkov preto si myslíme, že je nutnosť aby sa štát podieľal formou dotácie na plnení týchto cieľov, takže v zákone by malo zostať § 4 ods.3 v znení a to:

(3) Slovenská republika poskytuje Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky každoročne dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4 ) najmenej vo výške potrebnej na plnenie úlohy podľa § 3 ods. 1

Signatári: 
Bc. Jozef Smolinský
prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

a Ľubomír Vaňko
predseda Asociácie dobrovoľných hasičských zborov obcí

 

Petícia:
https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_financovania_dobrovonej_poiarnej_ochrany_sr

 

Foto: pxhere.com