GDPR – Ochrana osobných údajov

 

Informačná povinnosť

ÚzO DPO SR Prešov, Hviezdoslavova 22, 080 01 Prešov

 

ÚzO DPO SR Prešov poskytuje  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  a  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľ:

ÚzO DPO SR Prešov, Hviezdoslavova 22, 080 01 Prešov

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

email:  zodpovedna.osoba@uzodpopresov.sk 

 

Zásady ochrany osobných údajov

ÚzO DPO SR Prešov spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané, vyhlasuje, že spracováva osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne  záväzným  právnym  predpisom  a  ani nebude tieto   predpisy obchádzať, po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

ÚzO DPO SR Prešov informuje účasníkov hasičských súťaží a akcií o tom, že:

a) bežne zaobstaráva ilustratívne fotografie/video/audiozáznam z hasičských akcií, z ktorých nie je možné určiť totožnosť účastníka, napríklad celková fotografia a zábery z akcie, kde účastníci nie sú zobrazovaní s podrobným portrétom a/alebo neuvádza viac ako prvé meno; v týchto v prípadoch sa jedná o zachytenie podoby v zmysle § 12 zákona č. 40/1964, občianský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “občianský zákoník”),

b) v prípadoch, kedy je to pre prezentáciu ÚzO DPO SR Prešov vhodné, zriaďuje fotografie/video/audiozáznam tak, že je možné určiť totožnosť účastníka, najmä uvedením mena a priezviska a/alebo detailného portrétu, pokiaľ ide o zachytenie podoby a jej rozširovanie v zmysle § 84 ods. a 85 občiaského zákonníka, vyžadujúci povolenie,

c) fotografie/videozáznam/záznam sa využíva k verejnej prezentácii činnosti ÚzO DPO SR Prešov formou zverejnenia vhodnými prostriedkami, najmä v rámci skupinových prezentácií – na webových stránkach, v tlači,

d) fotografie/video/audiozáznam sa používajú k verejnej prezentácii po dobu piatich rokov a spracované osobné údaje sa zlikvidujú najneskôr do jedného roka od ukončenia prezentácie,

e) obmedzený rozsah fotografií/videí/audiozáznamu môže byť použitý na základe zákona alebo oprávneného záujmu aj pre vnútorné účely, (dokumentácia akcií na vykazovanie dotácií a podobne) v týchto prípadoch nie je potrebné udelenie súhlasu,

f) všetky podujatia sa považujú za podujatia verejné, preto prevádzkovateľ nemá výhradný vplyv na vyhotovovanie a následné zverejňovanie fotografií/videí/audiozáznamov okrem tých, ktoré sám vyhotovil a zverejnil. Vstupom na zmienené podujatie berie každý na vedomie, že sa stáva každá prítomná osoba takou dotknutou osobou, o ktorej sa možno vyhotoví a zverejní záznam ako na akejkoľvek inej verejnej akcii či na verejnom priestranstve,

g) fotografie zobrazené v albumoch sú prevzaté z portálu http://www.rajce.idnes.cz a podliehajú pravidlám a povinnostiam tohto portálu. Webová stránka ÚzO DPO SR Prešov zobrazuje len odkazy na tieto albumy,

h) neudelenie alebo odvolanie súhlasu nemá za následok žiadne znevýhodnenie alebo poškodenie účastníka akcie a jeho práv zo strany ÚzO DPO SR Prešov.

i) cookies – táto technológia získava a uchováva informácie o správaní sa užívateľov na tejto stránke a jej podstránkach, a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad stránok tak, aby bol užívateľom dostupnejší. Táto stránka neukladá informácie o správaní sa jednotlivých konkrétnych užívateľov, niektoré funkcie technológie “cookies” však môžu byť využité na anonymné štatistické zisťovanie, alebo marketingové a reklamné účely a to aj tretích strán. Ak užívateľ týchto stránok nesúhlasí s touto politikou využívania technológie “cookies” touto stránkou, môže kedykoľvek slobodne vymazať súbory “cookies” súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača, zakázať ukladanie súborov “cookies” pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie “cookies”. V tomto prípade prevádzkovateľ nezaručuje plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb. Cookies pre cielenie reklamy bude spracované iba na základe Vášho súhlasu.

2. Podaním vyššie uvedených informácií splnila ÚzO DPO SR Prešov podmienku pre vyjadrenie tzv. konkludentného súhlasu s obstarávaním fotografií/videí/audiozáznamov na akciách organizovaných ÚzO DPO SR Prešov a ich zverejnením v uvedenom rozsahu.

 

Práva dotknutej osoby:
  • Odvolať súhlas
    V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na opravu
    Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie)
    Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.