Vyhlásenie súťaže vo výtvarnom prejave na tému: Záchrana osôb z vodnej hladiny

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasujú pre školský rok 2019/2020 – 17. ročník územnej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému: „Záchrana osôb z vodnej hladiny“.


Súťaž sa uskutoční v troch vekových kategóriách:
I. kategória – materské školy
II. kategória – základné školy I. stupeň (1. – 4. ročník)
III. kategória – základné školy II. stupeň (5. – 9. ročník)


Každá práca musí byť označená:
– menom a priezviskom žiaka
– číslom kategórie a vekom autora
– adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
– úplnou adresou bydliska
– kontaktnou osobou a telefónnym číslom

Školy a mimoškolské zariadenia môžu poslať 3 víťazné práce z každej kategórie. Práce zasielajte na adresu:

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Hviezdoslavova 22
080 01 Prešov

do 28. februára 2020. Víťazne práce z územného kola budú odmenené, z každej vekovej kategórie 3. víťazné práce – t.j. 9 kresieb a zaslané na celoslovenské vyhodnotenie.

Súťažné práce v celoslovenskom kole bude hodnotiť komisia v mesiaci máj 2019, ktorú vymenujú generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov výtvarnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien sa uskutoční pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ v mesiaci jún 2020.

 

Kontakt:
Mária Humeňanská (ÚzO DPO Prešov – 0918 790369)
e-mail: ovpresov@dposr.sk

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.