Propozície XVI. ročníka halovej súťaže O putovný pohár primátorky mesta Prešov

Dátum súťaže: 22. november 2019 (piatok)

Miesto súťaže: telocvičňa Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Kategórie: chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 – 16 rokov.

Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže v zmysle novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň – súťažiaci v roku konania súťaže nesmie dovŕšiť vek 17 rokov. KMH je 5 členný, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukáže preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.

Výstroj: športové oblečenie, ktoré zakrýva kolená a lakte! Povinná je športová obuv pre každého účastníka. Zakázané je používať kopačky, tretry a ťažkú obuv.

MTZ: náradie a výstroj – dodá organizátor súťaže

Štartovné: 5 € za každý KMH, ktoré zaplatí vedúci pri prezentácii.

Stravné: Stravu zabezpečí usporiadateľ pre 5 členov + vedúci KMH.

Prihlášky:
Účasť KMH záväzne nahlásiť telefonický – 0918 790369, e-mailom – ovpresov@dposr.sk alebo osobne – ÚzO DPO SR, Hviezdoslavova 22, Prešov – do 19. 11. 2019

Hodnotenie: celkové hodnotenie je súčet bodov získaných za plnenie disciplín a odpočítaných výhodových bodov za vek. Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 5×35 m a potom v štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafety.

Program:
8.15 – 9.00 prezentácia
9.00 – 9.15 otvorenie HS
9.15 – plnenie súťažných disciplín

15. minút po ukončení súťažných disciplín – vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie diplomov a cien

 

 

Súťažné disciplíny a ich plnenie:

1. Štafeta (dráhy sú umiestnené vedľa seba)
Ako štafetový kolík slúži prúdnica, ktorú pri štarte drží prvý súťažiaci v ruke. Náradie je uložené v strede dráh. Dráhy sú vedľa seba, odovzdávky v protismere. Smer behu je riešený tak, aby sled dráh bol po ľavej strane prvého súťažiaceho. Na 1. a 3. úseku medzi zubami polospojok musí byť min. medzera na list papiera. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za štartovou čiarou. Rozhodujúci je štafetový kolík. Všetky spojenia musia byť pripojené na dva ozuby.

Úseky:
1. úsek – súťažiaci spojí dve ľubovoľne uložené hadice „C“ (spojky proti sebe)
2. úsek – súťažiaci napojí karabínku na oko spätnej klapky sacieho koša
3. úsek – súťažiaci pripojí ľubovoľne uloženú hadicu „B“ k rozdeľovaču
4. úsek – súťažiaci prenesie hasiaci prístroj na podložku
5. úsek – súťažiaci spojí dve hadice „C“ na rozdeľovač a prúdnicu. Polospojky sú neodvinuté, voľne preložené v smere behu cez hadice a nesmú sa dotýkať zeme.

K nameranému času sa pripočítajú stratové body za každý prípad nevykonania, resp. nesprávneho vykonania predpísanej úlohy a nesprávneho vykonania odovzdávky štafety (prúdnice) – 5 bodov.

2. Štafeta dvojíc
Kolektív je nastúpený pred štartovou čiarou vo dvojiciach, veliteľ pred nimi. Na signál štartéra vybehne veliteľ, obehne značku a vráti sa. Prvá dvojica vybehne, jeden člen berie hadicu, druhý člen prúdnicu, dobehnú k hydrantovému nadstavcu, jeden z nich rozvine hadicu a pripojí jeden koniec k hydrantovému nadstavcu. Druhý hadicu rozloží a na druhý koniec pripojí prúdnicu. Obaja obehnú značku a vrátia sa na štartovú čiaru. Druhá dvojica obehne značku, jeden člen odpojí prúdnicu, preloží hadicu a odpojí ju od hydrantového nadstavca. Druhý člen zvinie hadicu do dosiahnutia úrovne hydrantového nadstavca a vráti sa s náradím do cieľa. Každý člen sa musí pohybovať pozdĺž hadicového vedenia po ľavej strane – hadica má byť po pravej ruke súťažiaceho.

K nameranému času od štartu do prebehnutia posledného člena štafety cieľom sa pripočítajú stratové body za každý prípad predčasného vybehnutia, nesprávneho napojenia, neobehnutia značky, nesprávneho rozvinutia a zvinutia hadice, pohyb po nesprávnej strane hadicového vedenia, pomoc pri zvinovaní hadice, hodenie hadice alebo prúdnice a nezvinutie hadice do úrovne hydrantového nadstavca – 5 bodov.

3. Uzlová štafeta
Každý súťažiaci viaže jeden uzol podľa vylosovania – tesársky, lodná slučka, plochá spojka, úväz na prúdnicu a skracovací uzol.

K nameranému času sa pripočítajú stratové body za každý prípad chybného uviazania, pomoci iným členom, predčasného vybehnutia- 5 bodov. Za každý prípad odmietnutia viazania uzla – 20 bodov.

Pri prezentácii vedúci KMH predloží vyplnenú prihlášku.

Zdravotnú službu zabezpečí usporiadateľ.

Organizátor nezodpovedá za materiálne škody účastníkov XVI. ročníka HS.

Vedúci KMH je zodpovedný za prípravu, bezpečnosť, disciplínu a slušné správanie členov KMH pri výcviku, doprave a samotnom priebehu HS.

 

Bližšie informácie u:
Mária Humeňanská – tajomníčka ÚzO DPO SR Prešov – 0918 790369,
Ľuboš Markuš – predseda komisie mládeže – 0915 331642

 

Prihláška na stiahnutie