Vyhlásenie územnej súťaže v literárnom prejave

ÚzO DPO SR Prešov vyhlasuje územnú súťaž detí v literárnom prejave pre školský rok 2019/2020.

Súťaž sa uskutoční v štyroch vekových kategóriach:

I. kategória A-1  –  žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ
II. kategória A-2  –  žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ
III. kategória A-3  –  žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ
IV. kategória A-4  – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov.

 

Priebeh súťaže:

V územnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách. Zúčastnené školy, CVČ, DDM, DHZ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a zašlú tri najlepšie práce, vrátane celkového počtu zúčastnených, na adresu:

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove,
Hviezdoslavova 22,
080 01 Prešov

do 28.02.2020. ÚzO DPO SR Prešov zaslané literárne práce vyhodnotí a tri najlepšie z každej kategórie zašle do celoslovenského kola na Sekretariát DPO SR.

 

Obsahové zameranie:

  • vyjadrenie poznatkov o príčinách vzniku požiarov z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.,
  • pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia,
  • zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi.

Literárne práce odporúčame spracovať na formáte A4 maximálne na 4 strany.

 

Každá práca musí byť označená:

1. číslom kategórie a vekom
2. názov literárnej práce
3. menom a priezviskom autora
4. presným názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia
5. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
6. kontaktnou osobou a telefónnym číslom

 

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2020. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2020.

 

Kontakt:
Mária Humeňanská (ÚzO DPO Prešov – 0918 790 369)
e-mail: ovpresov@dposr.sk

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.