Oslobodenie vozidiel DHZO z mýta/úhrady diaľničnej známky

Vážení p. starostovia/starostky, funkcionári, členovia DHZ/DHZO.

Viacerí sa na nás obraciate s požiadavkou a problémom čo ďalej po prepise vozidla a protipovodňového vozíka z majetku MV SR do majetku obce. Či vozidlo môže/nemôže využívať úseky s povinnou úhradou mýta a diaľničných známok. Upozorňujeme, že neregistrované vozidlá nad 3,5t majú povinnosť platiť mýto na vybraných spoplatnených úsekoch a neregistrované protipovodňové vozíky majú povinnosť uhradiť diaľničnú známku na za využívanie diaľnic. Pre usmernenie Vám zasielame potrebné informácie.

Vozidlo IVECO DAILY (prípadne iné vozidlo DHZO nad 3,5t) – využívanie ciest s povinnou úhradou mýta:
V zmysle § 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú vozidlami oslobodenými od mýta vozidlá:
–   záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta je povinný požiadať prevádzkovateľa systému o registráciu vozidla do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest výhradne na kontaktnom mieste vyplnením registračného formulára určeného pre registráciu vozidiel oslobodených od mýta.

Prevzaté z eMyto.sk


Protipovodňový vozík (prípadne iné prípojné vozidlo alebo vozidlo do 3,5t využívané DHZO v majetku obce):
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy:
– základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža.

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vybraných skupín vozidiel alebo jazdných súprav, len ak sú tieto vozidlá/jazdné súpravy zaregistrované v systéme Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.) v zmysle § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení.

Prevádzkovateľ vyššie uvedeného vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodenej od úhrady diaľničnej známky je povinný podať Prevádzkovateľovi systému (spoločnosti SkyToll) žiadosť o registráciu predmetného vozidla/jazdnej súpravy do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok, a to prostredníctvom formulára „Žiadosť o registráciu Vozidla oslobodeného od úhrady Diaľničnej známky“. Prevádzkovateľ vozidla a/alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky je spolu so žiadosťou povinný predložiť aj doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla a/alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky a dôvod oslobodenia.

Prevzaté z eZnamka.sk

Foto: Milan Dermek