Evidovanie vozidiel hasičských jednotiek do osobitnej evidencie

K zaevidovaniu vozidla do osobitnej evidencie pre hasičské jednotky oznamujeme všetkým obciam, ktoré majú o toto záujem, že vozidlá môžu byť zaevidované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva vnútra SR (sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku) až po súhlasnom stanovisku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Žiadosti o toto stanovisko je potrebné zasielať na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava

Nevyhnutnou súčasťou tejto žiadosti je fotokópia technického preukazu vozidla, ktoré chcete zaevidovať v osobitnej evidencii. V stanovisku DPO SR obdržíte e-mailovú adresu zodpovednej osoby, ktorá Vám objasní ďalší postup pri zaevidovaní do osobitnej evidencie.

 

Zdroj: DPO SR [www.dposr.sk – Postup pri evidovaní vozidiel hasičských jednotiek do osobitnej evidencie]
Foto: pxhere.com