Ochrana lesov pred požiarmi pre rok 2021

Prinášame Vám usmernenie OR HaZZ v Prešove pre okresy Prešov a Sabinov.

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé   
obdobie.

V roku 2020 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 61 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 8 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku.  V 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 16 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve boli zaznamenané  2 lesné požiare so škodou do výšky cca 310.-€. Jeden požiar vznikol  v katastri obce Križovany  a jeden požiar v katastri mesta Veľký Šariš.

V roku 2020 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 58 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 16 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku. V 45  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 8 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve bol zaznamenaný 1 lesný požiar s celkovou škodou cca 2.125.-€, požiar bol v katastrálnom území obce Kamenica.  

Z vyššie uvedených dôvodov Vám zasielame usmernenie  k zabezpečeniu   úloh na  úseku ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021. 

Za účelom predchádzania vzniku požiarov sú obce resp. mestá povinné:

 

  • podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany
    pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
  • vypracúvať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, (požiarny poriadok obce, plán preventívnych protipožiarnych kontrol atď.),
  • preveriť aktuálnosť dokumentácie v súlade so skutočným stavom ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov,
  • označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
  • vykonať preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor Okresným riaditeľstvom  HaZZ v Prešove,
  • preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, (ak je zriadený) ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • v prípade potreby a podľa uváženia, zabezpečiť v najkritickejších obdobiach možného vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach,   
  • vykonávať preventívno-výchovnú činnosť, (v súvislosti s ochranou lesov  pred požiarmi zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR ako aj ďalšími záujmovými združeniami, ktorých aktivity smerujú k ochrane prírody).

Pre účinné zabezpečenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi je potrebné prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Systém protipožiarnej ochrany lesov vychádza z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme Vás na ich novelizáciu  s platnosťou od 01.09.2015.

U fyzických  osôb – občanoch,  je potrebné venovať zvýšenú pozornosť na dodržiavanie § 14 ods. 1 b),  e), a ods. 2 zákona   č.  314/2001   Z. z.  o ochrane   pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti s § 31e  vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá  nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa  zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho vykonanie, uložiť pokutu do výšky 16 596 eur.

Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na  úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže uložiť pokutu do výšky 331,- eur.

Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečení protipožiarnej prevencie a ochrany lesov pred požiarmi musia podieľať štátne a neštátne subjekty, pozemkové spoločenstvá i individuálni vlastníci, ktorí obhospodarujú lesy ako aj mestské a obecné úrady. 

Aktuálne informácie v priebehu celého roka o vyhlásení  času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nájdete   na   stránke MINV SR ,    alebo  informácie  o  ochrane  lesov  pred požiarmi nájdete na stránke MV hasiči.

 

Zároveň Vám v prílohe zasielame  informačný leták „Ochrana lesov a prírody  pred požiarmi v  jarnom  období “, ktorý  využite  na  informovanie občanov  vo Vašej  obci, meste u Vás obvyklým spôsobom. 

 

pplk. Ing. Ľubomír Toďor, v. r.
riaditeľ