Štatistika ÚzO DPO SR Prešov

Vážení členovia a funkcionári DHZ.

Touto cestou Vás chceme informovať o štatistickom hlásení ÚzO DPO SR Prešov za rok 2020. Štatistické hlásenie, ktoré každoročne zasielame na Sekretariát DPO SR a PHaZZ vychádza z Vami zaslaných ročných výkazov o činnosti DHZ a DHZO. Nakoľko nedisponujeme ročnými hláseniami zo všetkých DHZ a taktiež nie všetky jednotky DHZO zasielajú svoje správy o zásahu počas roka, aj toto hlásenie môže mať svoje odchýlky.

Počet členov DPO SR za ÚzO DPO SR Prešov
Počet DHZ na území ÚzO DPO SR Prešov:
Počet DHZ s vedením kroniky DHZ
 
Počet dorastencov
Počet mladých hasičov:
3137 z toho 628 žien
81 z toho plniacich funkciu DHZO 74
13
 
502  z toho 248 dorasteniek
140 z toho 35 dievčat
Počet členov DPO SR za ÚzO DPO SR Prešov: 3137 z toho 628 žien
Počet DHZ na území ÚzO DPO SR Prešov: 81 z toho plniacich funkciu DHZO 74
Počet DHZ s vedením kroniky DHZ: 13
 
Počet dorastencov: 502  z toho 248 dorasteniek
Počet mladých hasičov: 140 z toho 35 dievčat
Počet držiteľov odznaku odbornosti: 

Vedúci hasičskej mládeže 
   III.stupňa          II.stupňa
                                                   45                      16

Rozhodca DPO SR               pre mládež        pre dospelých

                                                   14                       91
 
Odznak odbornosti Hasič (získaný v roku 2020)     III. stupeň         II.stupeň
                                                                                      0                       0
 
 
Počet členov s odbornou prípravou:
Základná príprava členov DHZO:  792  z toho v roku 2020:  89
Veliteľ DHZO:  112 z toho v roku 2020: 0 (z dôvodu opatrení sa neuskutočnila cyklická ani špecializovaná)
Strojná služba:  29  (absolvovanie školenia za rok 2020)
Preventivár (z radov členov DHZ/DHZO): 13
 
Zásahová činnosť:
Celkový počet výjazdov: 170
Rozdelenie:   Požiar     Živelná pohroma    Technický zásah   Iné
                         68                    44                            49                  9
Výjazdy rozdelené v rámci obcí:    Zásah DHZO v obci: 121
                                                          Zásah DHZO mimo obce: 41 (zásah v inej obci)
 
Hasičská technika v rámci územia ÚzO DPO SR Prešov

PS-8: 41

DA Avia A30: 14

CAS25 Š706: 5 

CAS10/15 Iveco Daily:  44

PS-12: 72 

DA Avia A31: 13

CAS25 L-101:  3

Iná CAS:  5

Plávajúce čerpadlo:  34

Iný DA: 4

CAS32 T148/138: 7 

PPV vozík: 65

 

Iné PS: 14

 

CAS32 T815: 8

 

Iná činnosť v rámci ÚzO DPO SR Prešov:
 

V rámci prvej vlny pandémie COVID-19 podľa doručených správ bolo odpracovaných cca 3600 hodín. Najviac bola vykonávaná dezinfekcia. Členovia DHZ vypomáhali v karanténnom centre v Bardejovských kúpeľoch, kde odpracovali 1300 hod.

Celkovo sa počas prvej vlny zapojilo 28 DHZ a okolo 700 členov DHZ.

V rámci druhej vlny pandémie k 31.12.2020 podľa doručených správ bolo odpracovaných viac ako 10 232 hod. Členovia DHZO vypomáhali pri celoplošných testovaniach, dezinfekcií priestorov a zabezpečení priestorov v rámci AG testovania. Zapojených bolo 46 DHZ a 701 členov.


FOTO: pxhere.com