Príhovor starostu v Drienove

Obec Drienov sa výborne zhostila úlohy usporiadateľa Krajskej súťaže hasičských zborov. Pripravili výborný terén a aj podmienky na vykonanie tejto súťaže, ktorú otvoril starosta obce p. Peter Tomko, ktorý v úvode privítal:
Generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelína Horvátha, riaditeľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Jána Goliaša, predsedu krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Mariána Rušina, riaditeľa okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ľubomíra Toďora, predsedov Územných organizácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, rozhodcov ako aj Vás všetkých súťažiacich a hostí.
Po privítaní hostí, rozhodcov a súťažiacich informoval o histórii obce a požiarnej ochrany týmito slovami:

Z histórie Šariša vyplýva, že naša obec Drienov bola jedným z najstarších a najvýznamnejších sídel tohto kraja. Najstaršie nepísomné dôkazy o jeho existencii pochádzajú z 10. – 12. storočia z veľkomoravského obdobia. Sú to nálezy keramiky a postriebrených esovitých náušníc. Sú dôkazom slovienskeho, resp. slovenského osídlenia tohto územia. Najstarší písomný doklad o Drienove pochádza z roku 1283.

Dovoľte mi, aby som na dnešnom podujatí pripomenul aj výročie živelnej pohromy, hrôzy povodne, ktorá našu obec Drienov postihla 15. augusta roku 1949.

Dnes má obec cez 2224 obyvateľov. Obec sa rozrastá v priemere za rok o 50 ľudí.

Obec má vybudovanú základnú občiansku vybavenosť.

Svoj nový domov si tu nachádzajú aj prisťahovalci – ľudia zo širokého regiónu, ktorých láka výhodná poloha medzi dvoma krajskými metropolami – Prešovom a Košicami.

Vítam Vás v obci, kde história dobrovoľného hasičského zboru siaha až do roku 1895, kedy bola založená požiarna ochrana . O štyri roky neskôr v roku 1898 bola kúpená prvá ručná štvorkolesová striekačka. V roku 1924 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor, pod vedením veliteľa p. Jozef Gromoša. Ďalším významným rokom pre hasičský zbor bol rok 1936, kedy bola vybudovaná hasičská strážnica na vyšnom konci obce.

Veľký záujem o členstvo v hasičskom zbore bolo v roku 1965, kedy pod vedením Jána Gábora mal zbor 162 členov z toho 52 žien. Na základnej škole vznikli chlapčenské a dievčenské družstvá, ktoré založil Júliusa Wágner .

Od roku 2005 je predsedom Dobrovoľného hasičského zboru p. Stanislav Jurek a veliteľom p. Imrich Čarnogurský.

Dobrovoľní hasiči sa zaoberajú preventívnou činnosťou pri ochrane pred požiarmi, pomocou občanom pri živelných pohromách, zdolávaní požiarov a pomoci pri mimoriadnych situáciách. Ďakujem im, že venujú svoj voľný čas, aby zabezpečili techniku v prevádzkyschopnom stave, že organizujú súťaže hasičských družstiev, ale aj že sa zúčastňujú na súťažiach hasičských družstiev pod vedením Ľubomíra Mitríka, na ktorých dosahujú výborné umiestnenia.

Chlapci okrem činnosti, ktoré súvisia s ich prácou záchranárov, spolupracujú aj s obecným úradom na rôznych spoločenských a športových akciách.

V minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov , v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.
Pomáhajú zachraňovať naše životy, majetok a čelia nebezpečným situáciám. Ich úloha je náročná, často nedocenená. Neváhajú riskovať pre záchranu iných. Svoju prácu berú ako svoje poslanie. Preto im patrí veľká vďaka.
Môj príhovor zakončím s prvým bodom desatora našich drienovských hasičov:
Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

Vážení hostia, cíťte sa tu medzi nami dobre, prajem Vám pekný deň, súťažiacim prajem športové naladenie a divákov o povzbudenie.